ONZE KRACHT

Peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land biedt opvang voor kin­de­ren van zes weken tot en met twaalf jaar in de vorm van kin­der­op­vang, Spe­len­der­wijs en bui­ten­schoolse opvang. Door het cre­ë­ren van een omge­ving waar een goede balans aan­ge­bracht is tus­sen uit­da­ging en vei­lig­heid en het voe­ren van een ver­ant­woord peda­go­gisch beleid wil­len wij opvang aan­bie­den die aan­sluit bij de wen­sen van de kin­de­ren en de ouders / ver­zor­gers.

Elk kind is uniek en leeft in een eigen bele­vings­we­reld. Daarom gaan onze leid­sters vaak door de knieën of til­len het kind op om zich beter in te leven en ver­plaat­sen in de kin­de­ren en te kij­ken hoe mooi de wereld van de kleine men­sen eigen­lijk is.

Een prach­tige doel­stel­ling, maar hoe wordt deze doel­stel­ling ver­taald naar de prak­tijk?

Om u daar inzicht in te geven is een peda­go­gisch beleid opge­steld. Het peda­go­gisch beleid geeft niet alleen inzicht in het peda­go­gisch han­de­len van de groeps­leid­sters in de dage­lijkse omgang met de kin­de­ren. Het geeft ook inzicht in hoe het peda­go­gisch beleid invloed heeft op het per­so­neels­be­leid, het scho­lings­be­leid, het ouder­be­leid en op het finan­ci­eel beleid.

Doelstelling

De cen­trale doel­stel­ling van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is het bie­den van een leef­om­ge­ving waar kin­de­ren zich thuis voe­len en zich­zelf kun­nen zijn en de ruimte krij­gen zich­zelf te ont­dek­ken. Het bie­den van een leef­om­ge­ving waar ouders en groeps­lei­ding samen­wer­ken om een bij­drage te leve­ren aan een zo opti­maal moge­lijke ont­wik­ke­ling en ont­plooi­ing van het kind in groeps­ver­band.

Onze Visie

Elk kind heeft het recht om zich zelf te zijn, geres­pec­teerd en gewaar­deerd te wor­den en de ruimte te krij­gen zich te ont­wik­ke­len in zijn eigen tempo op zijn eigen wijze tot een zelf­stan­dig mens. Elk kind is uniek en moet de kans krij­gen de eigen moge­lijk­he­den te ont­dek­ken, erva­rin­gen op kun­nen doen, en fou­ten te maken zon­der dat de vol­was­sene voort­du­rend ingrijpt en voor hem beslist.

Onze zoon gaat met een lach naar Schateiland en komt met een lach weer thuis. De groepsleidsters zijn kundig en vriendelijk. Kortom echt een aanrader voor wie een fijne kinderopvangplaats voor zijn of haar kind zoekt.”

Jane Doe — Dev Lead, Divi Cor­ner

Het Groene Wiel is een prachtige BSO locatie voor kinderen die houden van buiten spelen. Onze dochter voelde zich meteen op haar plek!”

Jane Doe — Dev Lead, Divi Cor­ner

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor.”

Jane Doe — Dev Lead, Divi Cor­ner

WHo We Are

Ons Team

Ineke Brouwers

Ineke Brouwers

Eige­naar

Femke Brouwer

Femke Brouwer

Lei­ding­ge­vende

Jane Doe

Jane Doe

Assis­tent mana­ger

John Cranston

John Cranston

Peda­go­gisch mede­wer­ker

Kom 30 dagen op proef

Neem contact op