Robert Jan van Oos­ten

Grafisch
Ontwerper

Veel­zij­dige en betrok­ken gra­fisch ont­wer­per met ruime erva­ring op het gebied van visu­ele com­mu­ni­ca­tie met zowel tra­di­ti­o­nele als nieuwe media. Geves­tigd in Wage­nin­gen, city of life sci­en­ces.

WAT IK DOE

Als gra­fisch ont­wer­per ver­taal en rang­schik ik infor­ma­tie zodat deze goed over­komt bij jouw doel­groep. Hier­on­der staan een aan­tal van mijn werk­zaam­he­den.

Logo’s en huisstijl

Ik help start-ups met het vor­men van hun visu­ele iden­ti­teit: Logo’s huis­stijl en druk­werk.
i

Rapporten

Jaar­ver­sla­gen, rap­por­ten en proef­schrif­ten. Aan­trek­ke­lijk en goed lees­baar.

Data visualisatie

Resul­ta­ten en infor­ma­tie in begrij­pe­lijke info­grap­hics vorm­ge­ge­ven.

Boeken en periodieken

Ont­werp, opmaak en pro­duc­tie van nieuws­brie­ven en boe­ken voor uit­ge­vers en par­ti­cu­lie­ren.

Web en digitaal

Word­press web­si­tes, inter­fa­ce­ont­werp, proof-of-con­cepts en beeld­be­wer­king.

Creatieve concepten

Ik denk mee en kom met ideeën waar je zelf nog niet aan gedacht hebt.

Recente Projecten

Ik werk aan leuke pro­jec­ten. Een greep uit mijn port­fo­lio is hier­on­der te vin­den.

over mij

Met zowel een bacheloro­p­lei­ding Gra­fisch Ont­wer­pen en een mas­ter­op­lei­ding Kunst, Media en Tech­no­lo­gie aan de kunst­aca­de­mie heb ik een solide basis in het vak­ge­bied. Daar­naast heb ik ruim tien jaar erva­ring als zelf­stan­dig gra­fisch ont­wer­per voor diverse orga­ni­sa­ties in bin­nen- en bui­ten­land.

Van­uit een goed door­dacht basis­con­cept ver­be­ter ik de visu­ele uit­stra­ling van je bedrijf of pro­duct. Ik heb een pas­sie voor beeld en door mijn brede inte­resse en inle­vings­ver­mo­gen vind ik aan­slui­ting bij ieder onder­werp.

Ik ben trots als een bij­zon­der ont­werp en een tevre­den opdracht­ge­ver samen­ko­men in een geslaagd eind­pro­duct.

Een logIsch verhaal

Ach­ter ieder bedrijf of pro­ject zit een ver­haal. Ik maak een hel­der logo of beeld­merk dat jouw ver­haal ver­telt.

Meer nodig? Geen pro­bleem. Na het logo ga ik ver­der met alle huis­stijl mate­ri­a­len die je nodig hebt. Visi­te­kaart­jes, brief­pa­pier, bro­chure, web­site en meer. Ook bin­nen een bestaande huis­stijl ont­werp ik pro­duc­ten die naad­loos aan­slui­ten bij het for­mat dat al op tafel ligt.

Complexe Data eenvoudig weergegeven

Als gra­fisch ont­wer­per orga­ni­seer en visu­a­li­seer ik infor­ma­tie op een begrij­pe­lijke en effec­tieve manier. Je gege­vens wor­den in gra­fi­sche vorm lees­baar en begrij­pe­lijk voor jouw doel­groep. Een goed uit­ge­voerde gra­fiek, tabel of info­grap­hic zal een zeer nut­tige toe­voe­ging aan je rap­port of pre­sen­ta­tie zijn. De visu­ele weer­gave van com­plexe gege­vens hoeft er niet com­plex uit te zien.

Interface Design

Infographics

Datavisualisatie

Het hoogste rapportcijfer

Ook voor de opmaak van jouw rap­por­ten en jaar­ver­sla­gen kom je naar mij. Ik geef jouw docu­ment de aan­dacht die het ver­dient. Geen saai prin­tje van­uit MS Word, maar een mooi ver­zorgd ver­slag dat uit­no­digt om gele­zen te wor­den.  En het druk­ken, dat regel ik ook voor je. Met mijn inzet krijgt jouw rap­port gega­ran­deerd het hoog­ste cij­fer.

l

Opmaak

i

Drukwerk

Wat zeg­gen mijn opdracht­ge­vers
Ik ont­werp voor par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven in bin­nen- en bui­ten­land. Een groot deel van mijn opdracht­ge­vers komt uit de weten­schap­pe­lijke sec­tor. Dit is wat zij over mij zeg­gen.
“Wat Robert Jan voor PowerMe heeft gedaan is van onschat­bare waarde. Hij heeft PowerMe een gezicht gege­ven. Kin­de­ren en ouders her­ken­nen mijn auto overal in Wage­nin­gen. Het werk­boek nodigt kin­de­ren uit erin te wer­ken. De fly­ers val­len op door de sim­pele maar krach­tige uit­stra­ling. Robert Jan, dank je voor de pro­fes­si­o­nele look!”
Inge van Luijn

Coach, PowerMe

“Ik werk al jaren samen met Robert Jan aan diverse pro­jec­ten. Hij werkt hard en nauw­keu­rig komt met bruik­bare input. Ondanks de vaak korte dead­lines laat hij zich niet gek maken.”
Paul Wes­ter­beek

Eco­lo­gisch advi­seur, Pro­vin­cie Fries­land

“Met Robert Jan is het pret­tig samen­wer­ken. Hij heeft ver­stand van zaken over zowel vorm­ge­ving als tech­ni­sche invul­ling van onze web­site. Daar­naast ont­wik­kelt hij onze com­mu­ni­ca­tie­ma­te­ri­a­len naar volle tevre­den­heid.”
Bert Meurs

Onder­zoe­ker en direc­teur, Plan­ta­lo­gica BV

“Of het nu gaat over de bio­di­ver­si­teit in Cari­bisch Neder­land, over advies­dien­sten voor kleine boe­ren in Kenya, of over kli­maat adap­ta­tie maat­re­ge­len in Euro­pese ste­den, Robert Jan ver­taalt mijn ver­ha­len en snip­pets van infor­ma­tie in een aan­trek­ke­lijk en clean design, voor web­si­tes, apps, of op papier. RJ, super bedankt voor de altijd snelle en vrucht­bare samen­wer­king!”
Peter Ver­weij

Onder­zoe­ker Envi­ron­men­tal Infor­ma­tics, Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research

Benieuwd hoe ik jouw project aanpak?
Neem contact op!

Wil je meer weten of eens ken­nis­ma­ken? Ik vind het leuk om in con­tact met je te komen.

1 + 5 =