Robert Jan van Oos­ten

Grafisch
Ontwerper

Agile Ontwerpen

Onlangs werd ik bena­derd door Sabina en Gerard van Mas­ter­minds of Change, ver­an­de­raars in het publieke domein. De vraag: help ons niet alleen met het uit­den­ken van onze com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie maar werk deze ook uit.

Tij­dens de ken­nis­ma­king werd met­een de werk­wijze dui­de­lijk: Agile en ople­ve­ren in korte sprints. Geïn­tri­geerd door deze –voor mij– nieuwe werk­me­thode ging ik de samen­wer­king met een gezonde dosis scep­sis tege­moet. En dat bleek een posi­tieve erva­ring te zijn.

Ver­trou­wen
Aller­eerst werd de ver­hou­ding opdrachtgever/opdrachtnemer over­boord gezet en het team­ge­voel bena­drukt. Daar­naast werd ik vrij­ge­la­ten in mijn ver­ta­ling –van de vraag van deze twee onder­ne­mers, hun doel, dien­sten en visie daarop– naar ont­werp. Boven­dien kreeg ik het ver­trou­wen van bud­get­taire vrij­heid.

Bij lange pro­jec­ten kan het las­tig zijn om het momen­tum te behou­den. Veel ont­wer­pers gaan pas echt wer­ken als er een dead­line in zicht komt. Ech­ter, door te wer­ken in korte sprints van twee weken is er elke sprint een mini-dead­line en blijft de vaart erin. Ook het hono­ra­rium komen we over­een per sprint.

Mini­mum via­ble pro­duct
Deel uit­ma­ken van een klein Agile team is een mooie erva­ring. We den­ken en wer­ken van­uit een pro­duct dat staps­ge­wijs ver­be­terd wordt. Zo is na één print al beslo­ten om een web­pa­gina met mini­male func­ti­o­na­li­teit online te zet­ten. Als ont­wer­per die gewend is aan afge­ronde eind­pro­duc­ten was dat even slik­ken, maar het bood de opdracht­ge­vers met­een de moge­lijk­heid hun dien­sten aan te kun­nen prij­zen. Per sprint wordt de web­site uit­ge­breid en blijf ik advi­se­ren over de com­mu­ni­ca­tie­stijl, de vind­baar­heid en de tech­ni­sche kop­pe­ling met social media.

Ik ben erg tevre­den met het resul­taat van onze samen­wer­king. En dat zal met de toe­pas­sing van mijn nieuw ver­wor­ven Agile prin­ci­pes alleen maar ver­der wor­den ver­be­terd. Wil je jouw com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie staps­ge­wijs ont­wik­ke­len op basis van een goed ont­werp? Ga dan ook de samen­wer­king met mij aan.

Benieuwd hoe ik jouw project aanpak?
Neem contact op!

Wil je meer weten of eens ken­nis­ma­ken? Ik vind het leuk om in con­tact met je te komen.