Dutch Caribbean Nature Alliance posters

Ter ere van het tien­ja­rig bestaan van deze orga­ni­sa­tie ont­wierp ik deze serie pos­ters die op korte en krach­tige wijze de acti­vi­tei­ten van deze orga­ni­sa­tie pro­fi­leert.

Con­cept / ont­werp / DTP / druk­werk­voor­be­rei­ding