Ibia van Eket — Memoires van een Tropenarts boek

Voor een par­ti­cu­liere opdracht­ge­ver heb ik dit boek gepro­du­ceerd. Het bevat de per­soon­lijke memoi­res van tro­pen­arts Sjouke Bak­ker. Van con­cept tot druk zijn alle stap­pen samen door­lo­pen.

Con­cept / ont­werp / DTP / beeld­be­wer­king / foto­gra­fie / druk­voor­be­rei­ding